Начин на гласуване

Провеждане на събранията за студентски представители в Общото събрание на УНСС:

Съгласно чл. 41, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Студентския съвет, Общото събрание е валидно и взима решение, ако на него присъстват половината от студентите във факултета (от докторантите в УНСС) плюс един. Неприсъствието на същите се счита за отказ от правото за участие на учащите се в процеса на студентско самоуправление. При липса на кворум събранието се отлага с 1 час, след което взима решения с обикновено мнозинство от присъстващите, независимо от броя им.

С решение на Студентския сенат, са определени следните дати за провеждане на Общите събрания за избиране на студентски представители, както следва:

1.Факултет „Приложна информатика и статистика“ – на 7 март /вторник/ 2023 г. от 9:00 ч. в аула „Максима“

2. Докторантска общност – на 7 март /вторник/ 2023 г. от 9:30 ч. в аула „Максима“

3.Факултет „Международна икономика и политика“ – на 8 март /сряда/ 2023 г. от 9:00 ч. в аула „Максима“

4.Факултет „Юридически“ – на 8 март /сряда/ 2023 г. от 9:30 ч. в аула „Максима“

5.Факултет „Управление и администрация“ – на 9 март /четвъртък/ 2023 г. от 9:30 ч. в аула „Максима“.

6.Факултет „Икономика на инфраструктурата“ – на 13 март /понеделник/ 2023 г. от 9:30 ч. в аула „Максима“.

7.Факултет „Бизнес“ – на 14 март /вторник/ 2023 г. от 9:30 ч. в аула „Максима“.

8.Факултет „Финансово – счетоводен“ – на 15 март /сряда/ 2023 г. от 9:30 ч. в аула „Максима“.

9.Факултет „Общоикономически“ – на 16 март /четвъртък/ 2023 г. от 9:30 ч. в аула „Максима“

Гласуванията за избор на представители в общото събрание на УНСС и членове на Студентския съвет ще се проведат тайно (с бюлетини) от Комисия по избора от 11:00 до 19:00 часа на съответните дати във фоайето на УНСС, партерен етаж, пред Аула „Максима“.

Всички кандидати, подали своевременно своите заявления за участие в изборите (до 18:00 часа на 1 март 2023 г.) и отговарящи на условията на чл. 41 от ПОДСС при УНСС ще бъдат включени в изборните бюлетини на съответния факултет /докторантска общност по азбучен ред. Същите могат да се представят пред колегите си по време на Общите събрания в Аула „Максима“

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС