ВАЖНО съобщение относно провеждането на държавни изпити и практики за специалност „Право“

В А Ж Н О!

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ СЪОБРАЗНО ДЕЙСТВАЩИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“

Уважаеми колеги и студенти,

На заседание на разширен декански съвет от 31 март 2020 г. във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., Заповеди на Министъра на здравеопазването № РД-01-124 от 13 март 2020 г. и № РД-01-168 от 30 март 2020 г. и Заповеди на ректора на УНСС № 631 от 13 март 2020 г. и № 707 от 27 март 2020 г. се взеха следните  решения:

1.Провеждането на държавните изпити по „Гражданскоправни науки“, „Наказателноправни науки“ и „Публичноправни науки“ се отлага до изтичане на посочения в т. 1 от Заповед № 707 от 27.03. 2020 г.  на ректора на УНСС срок, като се отменят вече насрочените държавни изпити. При определяне на нови дати за провеждане на държавните изпити (вероятно в периода 1 юни 2020 г. – 20 юли 2020 г.), те ще бъдат своевременно оповестени.

2.Провеждането на задължителните учебни практики в четвърти семестър на 2-ри курс и шести семестър на 3-ти курс, съобразно действащите планове за специалност „Право“, се отлага за периода на обявеното извънредно положение.

  *    *     *

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС