Студентска научна конференция „Държавата, бизнесът и регионите: пандемията Covid-19 – една година по-късно“

До крайния срок отстават:

Подробности:

Студентски съвет при УНСС съвместно с факултет „Управление и администрация“ организира конкурс за икономически разработки или научни есета на тема „Държавата, бизнесът и регионите: Пандемията COVID – 19 – една година по – късно“.

Условия за участие в конкурса:

1. Конкурсните теми могат да се разработват самостоятелно или от екипи студенти и докторанти до трима души;

2. Обемът на разработките не бива да надвишава 10 стр. при формат на шрифта Times New Roman 12, разредка 1,5;

3. Разработените теми се предават на хартиен и електронен носител, като задължително съдържат три имена, фак. №, специалност и e-mail на авторите;

4. Срокът за предаване на готовите разработки е до 04 април 2021 г. на имейл [email protected]

При оценката на разработките ще бъде давано предимство на практически и творчески насочените работи.

Предадените в срок разработки ще бъдат разгледани и класирани от журито като най – добрите от тях ще бъдат наградени с парични награди до 300 лв. от Ректора на УНСС.

Научното есе е академичен текст с обоснована и аргументирана защита на теза по значим научен проблем. Характеризира се със следните особености: – Ясно формулирана авторова теза по разглеждания проблем; – Научна аргументация, включваща разглеждането на различни (противоположни) гледни точки; – Свобода в композиционно отношение, но в общата рамка на класическата структура на научен текст: увод (въведение), теза, изложение (аргументация), заключение (изводи); – Логична последователност и свързаност между отделните структурни единици; – Използваната лексика е свързана с основните научни термини в съответната област; – Възможен е експресивен стил на изложението, но емоционалните и оценъчните съждения се базират на рационални аргументи; – Спазване на нормите на съвременния български книжовен език.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС