Първа Национална студентска научна конференция „2022-Икономическите предизвикателства пред Европа“ Изпращане на разработки

До крайния срок отстават:

Подробности:

Националното представителство на студентските съвети в Република България съвместно със Студентски съвет при Университета за национално и световно стопанство, Студентски съвет при Икономически университет – гр. Варна и Студентски съвет при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – гр. Свищов организират ПЪРВА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: „2022 – ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОПА”.

Срокът за изпращане на разработките е до 20 Април 2022 година на e-mail: [email protected]

Условия за участие:

Конкурсните теми могат да се разработват самостоятелно или от екипи студенти и докторанти до трима души;

Обемът на разработките не бива да надвишава 10 стр. при формат на шрифта Times New Roman 12, разредка 1,5;

Разработените теми се предават на хартиен или електронен носител, като задължително съдържат три имена, фак. No, специалност и e-mail на авторите;

При оценката на разработките ще бъде давано предимство на практически и творчески насочените работи.Предадените в срок разработки ще бъдат разгледани и класирани от научното жури.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС