УНСС преминава в неприсъствено обучение

Със заповед на ректора №2966/20.10.2021 от 21 октомври 2021 до излизане на нова заповед на министъра на здравеопазването в УНСС се преустановяват присъствените учебни занятия за всички форми и степени на обучение. Същото важи и за ЦДО – София и РЦДО – Хасково.

Учебните занятия за всички форми и степени на обучение ще продължат онлайн чрез MS Teams, включително занятията по „Физическо възпитание и спорт“.

Преустановава се и присъственото провеждане на всички конгресно-конферентни и масови мероприятия. Присъствено провеждане може да се извърши по изключение само с разрешение на ректора и при спазване на всички противоепидемични мерки от т.31 от заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Административното обслужване в УНСС се извършва по възможност онлайн, но при необходимост от присъствено обслужване то се извършва при спазване на т. 23 от цитираната по-горе заповед на министъра на здравеопазването и носене на защитна маска на лицето.

Заседанията на академичния, факултетните и катедрените съвети да се организират и провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие по електронен път при спазване на изискванията за кворум и лично гласуване. Изключения се допускат само с разрешение на ректора.

Процедурите по заемане на академични длъжности, придобиване на научна степен „доктор на науките“ и придобиване на ОНС „доктор“, приемане за обучение в ОНС „доктор“, държавните изпити и защитите на дипломни работи се провеждат от разстояние, неприсъствено.

Ограничава се достъпа до сградата, като влизането ще се осъществява само през главния вход и входа до Филиала на Банка „ДСК“ АД.

При констатирани прояви на грипоподобни симптоми, установени след влизането на лицето в УНСС, то се изолира в обособена за целта зала до предприемането на съответните мерки.

Пълният текст на заповед може да прочетете тук

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС