Първите 292 студенти от УНСС получиха стипендиите си за успешно проведен стаж по проект „Студентски практики – Фаза 2”

В началото на юни 2020 г. стартира кандидатстването на студенти от УНСС за участие в проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” (http://praktiki.mon.bg), финансиран от ОП НОИР. До момента са сключени 569 договора на студенти от УНСС и 89 договора с обучаващи организации. Изплатени са стипендиите на първите 292 успешно приключили практики. Студентите провеждат  практическо обучение в реална работна среда и при успешното му приключване получават удостоверение и еднократна стипендия в размер на 600 лв.

По проекта УНСС има индикативен бюджет за провеждането на 3100 платени практически обучения в рамките на 40 месеца до средата на 2023 г.

Кандидатстването и сключването на договори с обучаващи организации и студенти е всекидневно.

Основните цели на проекта (https://praktiki.mon.bg/pages/purpose) са:

  • да подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиването на практически опит и за усъвършенстване на практически умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • да улесни прехода от образователните институции към работното място и да повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
  • да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
  • да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
  • да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
  • да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
  • да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Информация за начините, по които студентите от УНСС могат да се включат в проекта, е публикувана в сайта на МОН https://praktiki.mon.bg и в сайта на УНСС на: http://szpo.unwe.bg/bg/pages/9806/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0-i-2016-2017-%D0%B3-.html

По всякакви въпроси, свързани с регистрацията, кандидатстването и отчитането на практическо обучение можете да се свържете с екипа, управляващ проекта в УНСС на тел. 02 / 8195 693, 0889 88 11 83, както и на [email protected].

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС