УНСС проведе първото си онлайн Общо събрание

На прага на второто си столетие УНСС проведе първото по рода си онлайн Общо събрание. Повече от 340 делегати участваха и гласуваха в платформата ZOOM.

Членовете на ОС приеха предложените от неговия председател проф. д-р Лалко Дулевски промени в Правилника за дейността на УНСС, както и Правила за провеждане на заседание на Общото събрание на УНСС от разстояние по електронен път в период на обявено от Народното събрание извънредно положение и/или на обявена от Министерския съвет извънредна епидемична извънредна обстановка и въведени противоепидемични мерки.

В общото събрание се включи и председателят на студентската общност Ангел Стойков, който изрази благодарност към ректорското ръководство за добрата комуникация със Студентския съвет и за успешното справяне с всички предизвикателства през изминалата сложна, различна и трудна година.

Председателят на Студентски съвет Ангел Стойков

„На първо място искам да поздравя всички участници в ОС на УНСС за това, че ние сме един от малкото университети, които не само проведоха общото си събрание онлайн, но и го правят за сега успешно. Искам също така да благодаря на всички студенти, преопдаватели, служители и ръководители за това, че към днешна дата УНСС стои изкючително стабилно и онлайн обучението протича без проблем и качеството на обучение не се променя! Това в днешното време е от огромно значение.През изминалата година се изправихме пред феномен, който ни накара да направим огромна крачка в развитието си на общност, където УНСС показа, че може да се справи отлично. Нещо, което показва на студентите стриктна организация и синхрон между студентските им представители и ректорското ръководство. Силно се надявам 2021 година да ни поднесе много по – добри и по – близки моменти! „

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров, председателят на ОС проф. д-р Лалко Дулевски, проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на Контролния съвет и Ангел Стойков, председател на Студентския съвет при УНСС (отдясно на ляво)

Проф. Димитър Димитров представи годишния доклад на ректора за състоянието и резултатите от дейността на УНСС за периода декември 2019 г. – декември 2020 г. Той определи първата година от мандата си като  знаменателна, не само защото съвпадна със 100-годишнината на нашия университет, но и защото беше година на предизвикателства и изпитания. Извънредните обстоятелства, породени от пандемията, наложиха да направим бързи и решителни крачки, за да не бъдат нарушени учебният процес, научноизследователската дейност, академичното израстване, работата на колективните органи за управление, цялостната дейност на университета, посочи ректорът.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров

Проф. д-р Даниела Фесчиян представи отчета за дейността на Контролния съвет на УНСС за периода декември 2019 г. – декември 2020 г. и посочи, че в работата си КС се е водил от своя опит и добри практики в контролната дейност, както и от принципите на законност, обективност, справедливост и публичност.

Проф. д-р Даниела Фесчиян

Доц. д-р Росен Кирилов, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, отправи благодарност към ректорското ръководство и Студентския съвет за оказаната подкрепа при организацията на работата в условия на пандемия и изрази увереността си, че с тези темпове на работа в екип студентите могат да са сигурни, че тя няма да застраши бъдещото им кариерно развитие.

Доц. д-р Росен Кирилов

Проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, даде висока оценка за работата на ректорското ръководство в условията на пандемия, намалена субсидия и нови регулации. Тя посочи, че ръководството е успяло да изготви успешна политика за преодоляване на всички предизвикателства и за запазване на имиджа на УНСС.

Проф. д-р Снежана Башева

Проф. Лалко Дулевски изтъкна, че ректорът се е справил успешно с преодоляването на новите предизвикателства, породени от съвременните условия, и е повел университета по нов път на развитие – път на демократичност, колегиалност, диалог и взаимно уважение. Той изрази удовлетворението си от заседанието на Общото събрание в онлайн формат, което определи като достатъчен атестат, че УНСС може да се справя с всички предизвикателства и да върви успешно напред.

Проф. д-р Лалко Дулевски

Доц. д-р Катя Михайлова от катедра „Икономическа социология“ изрази своята благодарност към ректора за новата духовна атмосфера, която е създал в университета, за свободата да се дискутират и обсъждат всички  въпроси, за да се взимат правилните решения.

Доц. д-р Катя Михайлова

Свои мнения и становища изразиха в изказванията си и други членове на ОС.

Общото събрание прие годишния доклад на ректора проф. д-р Димитър Димитров и отчета за дейността на Контролния съвет на неговия председател проф. д-р Даниела Фесчиян.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС